PŘÍBRAM – Miliardový majetek i miliardová zátěž. I tak by šlo s nadsázkou nahlížet na vodohospodářskou infrastrukturu města Příbram.

„Změti“ potrubí v podzemí se nejen v Příbrami věnovala dlouho jen malá pozornost. Desítky let podfinancování se promítly do stavu, který má v mnoha městech daleko od ideálu. Klimatická změna, jež přinesla mj. dlouhá období sucha, ale přiměla stát i samosprávy, aby se nad „trubkami“ začaly více zamýšlet. Příbram má ve vodohospodářské infrastruktuře obrovský majetek, ale současně se s ním váže značný „investiční dluh“, který budou splácet ještě další generace.

V hloubce jen několika metrů pod našima nohama se nachází fantastická síť potrubí, vpustí, šoupat či ventilů, která zaručuje, že do obydlí a firem proudí pitná voda a opouští ji voda znečištěná. Tuto vodu, kterou – jak trefně poznamenal jeden z komentářů na jiném místě tohoto vydání – si od přírody na chvíli půjčujeme, bychom chtěli přijímat co nejkvalitnější a měli odevzdávat s minimální zátěží pro životní prostředí. Podzemní infrastruktura je „tepnami a žílami“, díky nimž to můžeme uskutečnit.

Pokud chce město dobře spravovat a rozvíjet svou vodohospodářskou infrastrukturu (VHI), potřebuje k tomu kompetenci. Tu mu nyní poskytuje společnost 1. SčV. Existují sice kritici, kteří tvrdí, že firma nespravuje vodovod a kanalizaci správně či efektivně, faktem ale zůstává, že vlivem dlouholeté péče o vodohospodářský majetek města (VHM) má v Příbrami ojedinělou expertizu. Na základě dlouhodobého kontraktu si město tuto společnost najímá, aby se o „podzemí“ starala. Společnost pak Příbrami platí nájem (asi 50 milionů korun ročně) za to, že využívá jeho VHI. Na základě zastupitelstvem schváleného plánu oprav investuje město získané prostředky zpět do VHM, přičemž zhruba 10 milionů korun ročně připadá na akutní stavy a havárie. Službou pro občany a firmy jsou dodávky pitné vody a odvod a čištění té odpadní, za to pak všichni připojení na zmiňovanou podzemní infrastrukturu platí vodné a stočné. Do výše těchto plateb promlouvá i veřejnost díky svým voleným zástupcům. Provozovatel totiž každý rok navrhuje cenu vodného a stočného, o její finální výši pak rozhodují zastupitelé během veřejného projednání. 

S tím, jak se blížil konec tohoto kontraktu, sílily hlasy, které volaly po jiném nastavení smluvního vztahu nebo rovnou po tom, aby město spravovalo VHM samo např. prostřednictvím stoprocentně vlastněné obchodní společnosti (tento model se uplatňuje v případě firmy Městské lesy Příbram). Ostatně i v rubrice Názory tohoto vydání je v některých příspěvcích naznačeno, že by bylo lepší, aby město mělo vodu více pod kontrolou. K této problematice byla v minulosti vytvořena analýza, která rozpracovala a hodnotila několik variant (analýza je na webu pribram.eu, resp. 1url.cz/SuGOw). V dubnu loňského roku zastupitelé většinově rozhodli setrvat při dosavadním modelu s tím, že bude vypsán tendr na nového provozovatele. A toto koncesní řízení je v současnosti v běhu (podmínky jsou k dispozici na nen.nipez.cz, resp. 1url.cz/buGOe).

Z banální opravy projekt na týdny

Co leží v zemi po desítky let, není často dobře zmapováno. Lze to demonstrovat na příkladu, který zaznamenali všichni, kteří pravidelně procházejí či projíždějí frekventovanou ulici Hailova, která byla z důvodu havárie kanalizačního potrubí uzavřena v polovině srpna. Samotná havárie ale nakonec nebyla tím největším problémem. Při výměně kanalizační sítě narazili dělníci na další problémy, jako byly např. dešťová kanalizace, zborcená klenba původní kanalizační stoky, podzemní prostory, jež nebyly uvedeny v plánech a kterými protékala splašková voda. Po odkrytí vrchních vrstev se také zjistilo, že plynové potrubí, které bylo nestandardně uloženo v hloubce 20 cm pod povrchem, je na konci své životnosti, a bylo tedy potřeba zajistit i jeho výměnu. A když už se musely platit výkopové práce, byl částečně vyměněn vodovodní řad a položeny chráničky, které v budoucnu poslouží k převedení inženýrských sítí. Z relativně banální opravy na pár pracovních dnů se stal komplexní projekt na několik týdnů. 

Jedním z problémů byl nedostatek informací o tom, co se pod povrchem vlastně nachází. To by měl alespoň částečně napravit dokončený generel vodohospodářských sítí města. Generely kanalizace i vodovodu jsou dlouhodobými plány rozvoje odvádění a čištění splaškových vod i zásobování vodou pitnou. Oba dokumenty jsou provázány s územním plánem města Příbram a generelem provozně souvisejícího VHM Svazku obcí pro vodovody a kanalizace. Řeší technické a investiční nároky na kanalizační či vodovodní systém a obsahují matematické simulační modely, díky nimž lze předjímat různé zátěžové stavy při předpokládaném rozvoji města. Zpracování dokumentů stálo téměř 7,5 milionu korun včetně DPH.

Čistírna jako zásadní investice pro rozvoj města

Už bylo poznamenáno, že obrovský majetek pod zemí vyžaduje značné finance na opravy nebo investiční činnost. Aktuálně asi nejvýznamnější položku v přehledu nutných oprav či klíčových modernizací představuje čistírna odpadních vod (ČOV). I když to tak nevypadá, tento objekt na kraji Příbrami, ve kterém se koncentruje vše nevábné, co už ve městě nechceme, je oním pověstným úzkým hrdlem, majícím podstatný vliv na další rozvoj Příbrami. 

Přibližně před 15 lety prošla ČOV zásadní modernizací. Kapacita čistíren se přepočítává na tzv. ekvivalentní obyvatele (EO), což zjednodušeně vyjadřuje předpokládaný objem čištěné vody na osobu. Při tehdejší přestavbě bylo vypočteno číslo 76 000 EO, při odborném přepočtu v roce 2019 ale vyšlo najevo, že je ve skutečnosti mnohem menší vlivem dusíkatého znečištění. A tak bylo nutné kapacitu „papírově“ snížit na 45 000 EO. Tímto zásahem se stalo, že na kanalizační soustavu nyní nelze připojit žádného dalšího zájemce, pokud už jeho spotřeba nebyla předtím rezervována. Prakticky to vede k tomu, že drtivá většina těch, kteří staví nový rodinný dům, musí budovat jímku nebo domácí čistírnu. Stop stav na připojení trvá více než tři roky. 

Město se touto záležitostí dlouhodobě zabývá, ale než stačilo přikročit k přestavbě a intenzifikaci, přišla energetická a inflační krize posledních dvou let. To – ostatně jako třeba v případě aquaparku – vystřelilo předpokládanou cenu rekonstrukce o desítky procent vzhůru. Kalkulace při současných cenách ukazuje, že by kompletní modernizace ČOV včetně nové energetické části (kogenerace, fotovoltaika, zateplení) vyšla na přibližně 550 milionů korun. To je v současné ekonomické situaci částka, kterou si Příbram nemůže dovolit. Proto se z původního plánu seškrtalo vše, co nebylo aktuálně potřeba, ale nic, co bude znamenat navýšení kapacity. Nový cenový odhad spojený „jen“ s technologickou modernizací a intenzifikací se pohybuje kolem 150 milionů korun. Toto řešení bude podle vedení města rychlou „náplastí“ na největší problém (výhledově se bude třeba zabývat i energetickou náročností, protože roční provozní náklady ČOV dosahují 12 milionů korun), a počet EO by měl vzrůst na 71 000. Na Odboru investic a rozvoje města se dušují, že se nebude opakovat situace z minulosti, kdy musel být počet EO upraven směrem dolů. Na projektu spolupracují tři firmy, provozovatel VHM a zástupci města, celkem 15 odborníků. 

Aktuálně má Příbram územní rozhodnutí a stavební povolení a jedná s Fondem životního prostředí o získání dotace. Pokud půjde vše podle plánu, v prvním čtvrtletí příštího roku bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, který by pak mohl být znám ve třetím kvartálu. Stavět by se pak začalo ihned, hotovo by mělo být do dvou let, tedy přibližně do konce roku 2026. 

ČOV ale není jediná, která pohlcuje značné finanční prostředky. Do VHM město každoročně investuje desítky milionů korun. Za poslední tři roky to bylo přibližně 100 milionů, kdy zhruba 40 milionů korun bylo vynaloženo přímo na „trubky a kanály“, zbytek tvoří související investice (silnice, podloží, terénní úpravy, veřejné osvětlení, městský mobiliář, polozapuštěné kontejnery na odpad apod.). V přiložených boxech zmiňujeme některé realizované nebo chystané investice. I přes relativně vysoké vynaložené prostředky se jen pozvolna splácí zmiňovaný „investiční dluh“. Pokud by někdo detailně znal stav veškerých částí kanalizace a vodovodu, které leží pod městem, pravděpodobně by shledal, že dostat vše do ideálního stavu bude úkol i pro další generace. 

Nedávno realizované projekty

Vodovod a stavba automatické tlakové stanice, Orlov
Stavební práce, jejichž účelem bylo zlepšení tlakových poměrů ve vodovodní síti obce Orlov. Stavební práce spočívaly ve výstavbě nové automatické tlakové stanice na stávajícím vodovodním přiváděcím řadu, dále v položení vodovodního řadu pro oddělení horního tlakového pásma (HTP). Provedlo se rozdělení HTP na severní a jižní část osazením sekčních šoupat na dvou řadech, napojujících se na páteřní rozvodný řad do spotřebiště Orlov. Byla postavena nová armaturní šachta s osazeným redukčním ventilem pro dolní tlakové pásmo. Kolaudace se uskutečnila 19. května 2021.
Cena s DPH: 6 279 382 korun 

Zkapacitnění vodovodu, Orlov
Projekt zahrnoval výstavbu nového vodovodního řadu (233 m) a přepojení dvou vodovodních přípojek (32 m) na okraji k. ú. Orlov při hranici s k. ú. Obecnice v Brdech. Výstavbou nového řadu došlo ke zrušení toho stávajícího. Přepojením řadu, který byl napojen na automatickou tlakovou stanici, se v Orlově vylepšily tlakové podmínky.
Cena s DPH: 2 097 396 korun 

Domovní čistírny odpadních vod, Bytíz a Zavržice
Výstavba domácích čistíren odpadní vody v osadách, které náleží k Příbrami, byly ukončeny v listopadu (Bytíz) a prosinci (Zavržice) roku 2021. Celkem bylo vybudováno 12 čistíren.
Cena s DPH: 3 877 159 korun                              

Vodovod, Jinecká
Projekt řešil zkapacitnění vodovodu od areálu společnosti Příbramská uzenina v Jinecké ulici ve směru k Trhovým Dušníkům. Přibližně v polovině pole se nachází odbočka k průmyslové zóně Balonka (tento přívod se má začít stavět v brzké budoucnosti). Cílem je zvýšit kapacitu vodovodu pro další rozvoj zóny. Stavba byla realizována v roce 2021/2022.
Cena s DPH: 5 359 801 korun 

Rekonstrukce, ul. Obecnická
V Obecnické ulici (v délce 250 m od Dolejší Obory) byly v roce 2022 položeny nové a kapacitnější kanalizace a vodovod. Cílem bylo posílit VHI, aby byl možný další rozvoj průmyslové zóny Balonka. Uvedené finanční prostředky odpovídají pouze nákladům spojeným s úpravou VHM. Dále byly vybudovány nová vozovka, chodníky či veřejné osvětlení.
Cena s DPH: 6 387 190 korun 

Výstavba vodovodu a kanalizace, Na Leštině
Celý veřejný prostor byl renovován ve dvou etapách (dokončeno v roce 2022), součástí byla celková rekonstrukce vodovodu a kanalizace, umístění dvou hydrantů a výstavba nové dešťové kanalizace. Částka odpovídá pouze investici do VHM.
Cena s DPH: 8 422 720 korun 

Stavba kanalizace a obnova vodovodní sítě, Lazec
Jednalo se o výstavbu oddílné gravitační splaškové kanalizace, která byla zaústěna do stávající sítě města Příbram. Součástí jsou oddílné splaškové kanalizační odbočky. Projekt vodovodní sítě byl řešen ve třech stavebních objektech – šlo o rekonstrukci přiváděcího řadu, rozváděcího řadu a vodovodních přípojek. Práce byly dokončeny v září 2022.
Cena s DPH: 79 744 191 korun 

Vodojem Husa a vodovod, Svatá Hora
Předmětem díla byla rozsáhlá komplexní oprava vodojemu u Hrabákovy ulice zahrnující především rekonstrukci střechy, provedení sanací, odvětrání, zateplení objektu, zhotovení venkovních omítek, opravu venkovního schodiště, terénní úpravy či oplocení. Při rekonstrukci bylo nutné v maximální míře přihlédnout ke stávajícímu architektonickému řešení objektu. Předmětem díla byl také vodovodní řad v délce 154 m, který vede v ulici Hrabákova od vodojemu Husa do ulice Balbínova, kde se napojuje na stávající vodovodní síť. Dále byla vybudována automatická tlaková stanice umístěná ve vodojemu Husa a rekonstruovány řídicí systém a telemetrické zařízení pro přenos dat. Realizací stavby se docílilo zvýšení nevyhovujících tlakových poměrů ve spotřebišti v okolí Svaté Hory. Stavba byla dokončena v říjnu 2022.
Cena s DPH: 23 056 436 korun  

Rekonstrukce, Prokopská
Hlavním cílem byla výměna kanalizace, vodovodu a vybudování nového plynovodu. Následně došlo k úpravě povrchů, výstavbě veřejného osvětlení či polozapuštěných kontejnerů na odpad. Stavba byla dokončena na podzim 2022. Uvedená částka odpovídá pouze nákladům na kanalizaci a vodovod.
Cena s DPH: 19 423 941 korun  

Rekonstrukce, Milínská
V ulicích Milínská a Dlouhá probíhala složitá výměna vodohospodářských sítí, která v loňském roce na několik měsíců uzavřela tuto hlavní dopravní tepnu města. Následně byly realizovány ještě menší opravy. Částka vyjadřuje pouze investice do nové kanalizace a vodovodu.
Cena s DPH: 17 944 602 korun  

Chystané projekty

Kanalizace a obnova vodovodní sítě, KozičínProjektová dokumentace řeší odkanalizování Kozičína. Jedná se o výstavbu oddílné splaškové kanalizace. Bude zaústěna do nově vybudované splaškové kanalizace obce Lazec, která je napojena do stávající kanalizační sítě města Příbram. Součástí jsou oddílné splaškové kanalizační odbočky. Dohromady půjde o téměř 1,5 kilometru potrubí.
Předpokládaná cena bez DPH: 90 milionů korun 

Zkapacitnění vodojemu, Orlov
Orlov je v současnosti zásoben gravitačně z vodojemu Orlov, do kterého je voda čerpána výtlačným řadem z vodojemu Kozičín. Jde o laminátovou akumulační nádrž o objemu 50 m3. Projekt zkapacitnění počítá s výstavbou nového vodojemu v Orlově, který by měl pojmout asi 200 m3 vody. Dále bude třeba vybudovat propojovací potrubí, strojně technologickou část, odpad z vodojemu, elektro část či měření a regulaci.
Předpokládaná cena bez DPH: 19 milionů korun 

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace, Komenského náměstí
Projekt kanalizace i vodovodu je připraven k realizaci. Řeší se výměna kanalizační stoky v délce přibližně 230 metrů včetně revizních šachet, přepojení dešťových vpustí a kanalizačních přípojek v celém rozsahu náměstí. Vodovod se bude měnit v délce 130 metrů.
Předpokládaná cena bez DPH: 26 milionů korun

Rekonstrukce, Jana Drdy
Práce by měly začít v roce 2024, očekává se investice v řádu desítek milionů korun, přibližně třetina z této sumy půjde do vodohospodářské infrastruktury.
Předpokládaná cena bez DPH: 55 milionů korun

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours