PŘÍBRAM – Osadní výbor na Březových Horách v Příbrami informuje o aktualitách v zadání projektové dokumentace na revitalizaci náměstí J.A. Alise.

Od místostarosty Karpíška jsme včera obdrželi poslední verzi upraveného zadání na zpracování projektové dokumentace na „revitalizaci náměstí J. A. Alise“. Tento je výsledkem práce úzké skupiny odborníků – architektů (Ing. arch. Josef Tlustý, Ing. arch. Michal Profant, Akad. arch. Aleš Brotánek) a dopravního inženýra Jiřího Kašpara, konečné znění dokumentu vypracoval Ing. arch. Jiří Tlustý – architekt města Příbram. Dokument vzal osadní výbor na vědomí s tím, že s ním seznámí březohorskou veřejnost a s upozorněním, že jako zásadní problematiku veřejnost vnímá řešení počtu parkovacích míst a případných alternativ parkování a stejně tak způsob dopravního řešení, jak vyplynulo z posledního setkání březohorských občanů.

Celý dokument k dispozici zde:

2023_12_05_upravene+zadani_upr_final_2023_OV na vedomi

Z dokumentu:

Pro dopracování výsledné podoby návrhu náměstí je pro město klíčové, aby architekti z ateliéru monom works s.r.o. ověřili a obhájili adekvátní formu režimu zklidnění náměstí. To platí i pro zamýšlenou formu v režimu sdíleného zóny.

Město proto požaduje, aby upravený návrh ověřil možnosti směřování k zavedení tohoto režimu a umožňoval jeho zavedení eventuelně po etapách. Podmínkou zavedení zklidněného režimu na náměstí je také adekvátní zohlednění a dořešení dalších podnětů a doporučení tohoto dokumentu.

Prostor křížení s ulicí Husova – Rožmitálská město požaduje ověřit v režimu zklidněného přechodu. Vhodnost načasování jeho zahrnutí do případné sdílené zóny město požaduje zvážit a také posoudit, zda jeho realizaci neposunout až do doby po realizaci obchvatu Příbrami.

Město požaduje, aby celkové pojetí dopracovaného návrhu náměstí respektovalo požadavek ze soutěžního zadání na zklidnění, tzn. že náměstí má být primárně pro lidi, ne pro parkování aut, ovšem při zachování funkčnosti, tj. obslužnosti institucí a obchodních ploch, bytů apod.

Město vnímá jako velmi důležitý i sociální aspekt potřeby zachování a rozvíjení stávajících provozoven a to včetně jejich obslužnosti a dále také aspekty klimatické, které jsou uvedeny v závěru tohoto dokumentu.

Klíčový požadavek města pak směřuje k revidování počtu parkovacích míst oproti požadavku ze soutěžního zadání. A to zejména s ohledem na potřebu navýšení počtu parkovacích míst rezidentů a možnost parkování farníků pro svatby a pohřby v blízkosti kostela. Na to je navázán i aspekt zohlednění adekvátního návrhu počtu parkovacích míst pro obsluhu provozoven nejen provozovateli, ale především obyvateli.

Počet bytů bez možnosti parkování na vlastním pozemku je na náměstí odhadem v počtu 13-15. Počet byl vyhodnocen při místním šetření Josefem Tlustým. Z průzkumu vyplynul odhad potřeby pro parkování těchto bytů okolo 15ti aut. Reálný počet bytů a jejich

velikosti, a z toho plynoucí potřeba počtu parkovacích míst, požaduje město v rámci fáze dopracování návrhu, respektive průzkumů dále zpřesnit na základě možností města pro nahlížení do evidence majetku a obyvatelstva.

Dále město požaduje vyhodnocení skutečnosti, vyplývající z místních šetření, která odhalila vyšší intenzitu využití plochy pro parkování na náměstí. Tato vyšší intenzita je způsobena jejím užíváním i dalšími obyvateli z přilehlých ulic (zejména Rožmitálské a Husovy, případně i částí ulic K dolu Marie a Mariánské). Reálně zde bývá (dle místních šetření) přes den zaparkováno odhadem okolo 15ti-20ti aut rezidentů. Přes noc to je pak o něco více, tedy okolo 25ti rezidentských aut.

I proto počet parkovacích míst pro potřebu rezidentů požaduje město ověřit a následně navýšit. Z jednání PS vyplynulo doporučení na základě doporučujícího návrhu Jiřího Kašpara, který zněl (max.) 40 míst na náměstí. S tímto doporučujícím požadavkem 40ti míst byla srozuměna i širší část PS, ve které byly zastoupeni i představitelé místních institucí (Muzeum, ZŠ a farnost). S tímto závěrem byli srozuměni i architekti z ateliéru monom works s.r.o.

Město požaduje, aby byly variantním řešením ověřeny zejména limitní verze upraveného zadání, které se pohybuje v rozpětí asi 20 až 40 parkovacích míst. Tyto varianty město požaduje uvažovat v různých statusech parkovacích stání (stálé – časově omezené – výjimečné). Varianty by měly ověřit i možnosti vyloučení většího počtu rezidenčního parkování přes den na úkor obslužnosti obchodních ploch. Proto město doporučuje uvažovat v intencích zavedení režimu „modré zóny“ apod.

Dále město požaduje v procesu dopracovávání návrhu architekty ověřit navržený režim 20-25 míst pro rezidenty a počtu 10-15 parkovacích míst pro církevní události typu svatba – pohřeb, případně jiné výjimečné události, které vyžadují krátkodobé zaparkování jako např. zásobení stánků při vánočních trzích apod. Tato stání by byla v režimu na povolení města. V navrženém režimu by měla být zohledněna i potřeba na krátkodobé parkování návštěvníků služeb, umístěných v parteru náměstí a jeho bezprostředního okolí. Toto město opět požaduje v dopracovaném návrhu ověřit variantně.

Doporučení PS na počet parkovacích míst neuspokojuje všechny podněty od místních institucí, zejména pak podnět od ředitele ZŠ na požadavek cca 30 míst pro zaměstnance školy (přespolní pedagogové). Proto také vznikla analýza potenciálu parkování v okolí náměstí J. A. Alise za účasti odborné části PS, tj. Jiřího Kašpara, Michala Profanta a Josefa Tlustého.

Přílohami k podnětům k dopracovaní návrhu stavby jsou kromě výše uvedené analýzy a návrhu počtu parkovacích míst, také vyhodnocení podnětů z veřejných setkání (v kostele a hasičárně) s přihlédnutím na předchozí jednání PS. Toto vyhodnocení provedla odborná část PS. Město požaduje vzít tyto dokumenty (přílohy) k úvaze a podněty a doporučení v nich obsažené adekvátně zapracovat.

Dále město požaduje zvážit a ověřit umístění dalších stromořadí, případně souvislejšího vegetačního ostrova, např. v rámci společného sdíleného prostoru podél fasád domů směrem ke kostelu. Nebo také přiřazení předzahrádek (např. v režimu „rain-garden“) k původně hornickým domům s minimálním nezastavěným zázemím. V nejklidnější části náměstí by podpořilo pohyb školáků tímto směrem. Tato doporučení jsou vedena jako opatření proti rizikům, plynoucích z klimatických změn a tedy i rizikům vzniku tepelných ostrovů.

S prvkem mlhoviště (mlžítka) město požaduje dále pracovat. Jeho potenciál město vnímá i v exponovanějších a méně stinných částech náměstí (jižní, nebo západní).

Zdroj: OsV Březové Hory

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours