PŘÍBRAM – V souvislosti s novou legislativou, a s tím souvisejícím nárůstem zaměstnanců městského úřadu, je třeba zajistit další kancelářské prostory. Město jde cestou dočasného pronájmu a přípravou kanceláří ve vlastním objektu.

Město Příbram v současné době řeší potřebu nových prostor pro své zaměstnance. Tato potřeba souvisí s novou legislativou, kdy se hned několika odborů města týká potřeba navýšení počtu zaměstnanců. Po vyhodnocení všech možností jde město cestou dočasného pronájmu v soukromém objektu, kam bude přestěhován Odbor životního prostředí. Souběžně se připravuje rekonstrukce vlastního objektu na náměstí T. G. Masaryka. Pronajaté prostory byly vybírány tak, aby byla zachována dostupnost dalších budov městského úřadu a zároveň, aby se nemusel zmíněný odbor rozdělovat, což by bylo jak pro chod odboru, tak i pro klienty nevhodné.

Jaká jsou možná řešení

Při hledání řešení, kam umístit nové úředníky, se primárně zvažovalo využití vlastních prostor, a to jak aktuálně volných, tak těch, které by si vyžádaly stavební úpravy. S ohledem na potřebu zachování celého odboru v jednom místě nejsou aktuálně volné prostory vhodným řešením.

Dále se zvažovaly stavební úpravy městských budov, např.: budova restaurace Švejk, nástavba na budově čp. 19b (budova, ve které nyní sídlí Odbor životního prostředí), budova bývalých Rudných dolů, budova bývalého soudu na nám. T. G. Masaryka. Všechny tyto varianty jsou časově a finančně náročné a neřeší tedy současnou potřebu.

Potřeba dalších prostor se netýká pouze Odboru životního prostředí, kde do začátku roku 2025 bude s ohledem na legislativní změny nárůst ze stávajících 12 na 16 zaměstnanců, ale také dalších. Odbor stavební úřad a územní plánování počítá s navýšením o 6 zaměstnanců z důvodu nového stavebního zákona, přesunu části agendy ze stavebních úřadů obcí I. a II. typu a zrušením jednoho stavebního úřadu v sousední obci. Dopravní úřad se bude od ledna 2025 rozšiřovat o 2 zaměstnance z důvodu řešení přestupků po zahájení úsekového měření rychlosti po zprovoznění nového úseku dálnice D4. Od ledna 2025 bude o 1 zaměstnance navýšen také Odbor silničního hospodářství, a to z důvodu řešení přestupků po zahájení vysokorychlostního vážení kamionů po zprovoznění nového úseku dálnice D4. S nevyhovujícími prostory se mimo jiné potýká také Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, který má téměř 30 zaměstnanců.

Třetí možností je tedy řešení situace formou využití nabídky dočasného pronájmu. Prostory k pronájmu musí splňovat několik potřeb – prostory min. pro 16 úředníků, prostory pro

jednání, dochozí vzdálenost k ostatním budovám městského úřadu, výhodou je bezbariérovost. Všechny tyto podmínky splňuje pronájem v Domu Natura.

Kdo a proč do Domu Natura

Do pronajatých prostor v Domu Natura bude přestěhován celý Odbor životního prostředí, který nyní sídlí v budově úřadu čp. 19b. Stávající prostory jsou pro zmíněný odbor kapacitně již nedostatečné a odbor navíc čeká zmiňovaný personální nárůst. Stávající prostory navíc nejsou přívětivé pro veřejnost, kdy zde není žádný prostor pro klienty, a ti vyřizují dokumenty na chodbách. Navíc zde není ani zasedací místnost pro jednání odboru nebo jednání s externími dodavateli.

Na Odboru životního prostředí je v současné době 12 zaměstnanců s tím, že do konce letošního roku bude tento počet navýšen o 3 úředníky a na začátku roku 2025 přibyde další pracovník. Prostory pronajímané v Domu Natura jsou tedy určeny pro 16 zaměstnanců a poskytují vyhovující zázemí.

Na jak dlouho a co dále

Smlouva o pronájmu je uzavřena na dobu tří let za celkové nájemné 2 311 000 Kč s možností prodloužení o další tři roky za zvýhodněných podmínek. Cena obvyklá v Domě Natura je dle znaleckého posudku 223 Kč/m2, uzavřená smlouva počítá s nájemným 166 Kč/m2, což je o 57 Kč/m2 méně, než je nájemné obvyklé.

Město zároveň připravuje projekt na rekonstrukci objektu čp. 1 na náměstí T. G. Masaryka, kam by se následně měl Odbor životního prostředí přestěhovat.

Rekonstrukce čp. 1

Dům bývalého soudu na náměstí T. G. Masaryka (čp. 1) je bez potřebné rekonstrukce nevyhovující k přestěhování zmíněného Odboru životního prostředí. Z tohoto důvodu se připravuje rekonstrukce celého objektu tak, aby v něm v budoucnu mohl být nejen zmiňovaný odbor, ale i další prostory k možnému využití městského úřadu. V první fázi se počítá s opravou čelní části budovy – fasády a předního traktu – a následovat bude také rekonstrukce zadního traktu.

Jednou z možností využití těchto prostor je přestěhování již zmíněného Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, již nyní v tomto objektu funguje sociální poradna města. Zároveň se do budoucna počítá s úplným odstěhováním úředníků z budovy Zámečku-Ernestina, který by měl sloužit výhradně pro potřeby kultury, galerie a uměleckých škol.

Budova restaurace Švejk

Mezi zvažovanými objekty byla také budova restaurace Švejk, kterou město pronajímá. Přestavba na kancelářské prostory by vyšla zhruba na 10 milionů Kč. Tímto krokem by byly znehodnoceny prostory, ve kterých by měla fungovat restaurace, a sál by mohl sloužit ke

kulturním účelům. Aktuálně o možnost občasného využívání sálu projevila zájem Základní umělecká škola.

Roční příjem z nájemného činí zhruba 445 000 Kč vč. DPH za pronájem hlavních prostor a v dalších částech budovy město inkasuje 278 000 Kč. Případná ztráta těchto pronájmů by spolu s nákladem na přestavbu znamenala zásah do rozpočtu města.

Budova bývalých Rudných dolů

Při hledání řešení, kam přestěhovat Odbor životního prostředí, se zvažovaly také prostory budovy bývalých Rudných dolů. Zde se počítalo prozatím s nejnutnější opravou po provedení kompletní opravy střechy, která proběhne v letošním roce. Náklady na opravu budovy Rudných dolů jsou několikanásobně vyšší investicí než u restaurace Švejk. Do budoucna se navíc počítá s úpravou objektu. Možností je využití pro knihovnu a další volnočasové aktivity.

Co bude s budovou čp. 19b?

Budova čp. 19b, tedy současné sídlo Odboru životního prostředí bude dále využívána pro potřeby úřadu. Předběžně se počítá s přestěhováním Odboru silničního hospodářství, který je personálně menší a budova bude prostorově dostačující.

Zadávací řízení

Podle § 29 odst. 1 písm. h) zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nemusí zadavatel zadávat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, je-li předmětem takové zakázky nabytí, nájem nebo pacht existující věci nemovité nebo s ní souvisejících věcných práv. Rada města je oprávněna aplikovat tuto výjimku.

Home office ano či ne

V rámci hledání řešení byl zmíněn také home office. Zaměstnancům je umožněn home office v odůvodněných případech a pokud to charakter jejich práce umožňuje. Nicméně jako prvoinstanční orgán MěÚ Příbram vyřizuje agendy v přímém kontaktu s klienty – veřejností, tudíž v úředních hodinách je nutné, aby byli zaměstnanci přítomni na pracovišti a byli k dispozici pro vyřizování záležitostí klientů. Toto se týká převážně agend v přenesené působnosti. Zaměstnanci, kteří vykonávají agendy v samostatné působnosti, spolupracují velmi často na společných řešeních a rovněž s vedením města, kdy nepřítomnost na pracovišti ztěžuje vzájemnou komunikaci, interakci a operativní spolupráci. Rovněž je třeba vzít v úvahu, že někteří zaměstnanci nemají pro výkon práce z domova vhodné podmínky, případně jim takový způsob práce nevyhovuje a mohou se cítit izolováni. Pro vedoucí odborů to přináší menší možnost kontroly a poskytování zpětné vazby, nižší operativnost a vyšší nároky na řízení týmu. Samostatnou otázkou je pak technická vybavenost, kdy by bylo nutné pro zaměstnance na home office pořídit notebooky, příp. i tiskárny, mobilní telefony s dostatečně vysokým tarifem, rovněž by bylo nutné hradit paušální náhrady. Na toto téma poměrně často probíhá diskuse mezi tajemníky úřadů a panuje v podstatě shoda na názoru, že home office je poskytován pouze ve výjimečných případech a spíše krátkodobě.

Eva Švehlová, DiS., tisková mluvčí města Příbram

Mohlo by se vám také líbit

Více od autora

+ There are no comments

Add yours